Du har inga produkter i din varukorg.

FLASH SALE ✨ 500 SEK extra rabatt på signature kontinentalsängsäng med koden: "FLASHSIGNATURE” Gäller t.o.m: Till rean!

Slutar om
00
Dagar
00
Timmar
00
Minuter
00
Sekunder
Få 3% extra rabatt på Black Friday REA!

Skriv upp dig för vår VIP-klubb och få 3% extra rabatt på din första beställning!
Integritetspolicy

Vi är glada över att du använder vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats.

1. Information om insamling av personuppgifter


a. Följande ska informera dig om insamling, behandling och användning av personuppgifter på vår webbplats. Med personuppgifter avses alla uppgifter om en levande individ som kan identifieras.

b. Personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ("EU GDPR") är:

Emma Sleep GmbH
Wilhelm-Leuschner-Street 78
60329 Frankfurt vid Main
Tyskland

Du kan nå vår datasäkerhetsansvarige via följande uppgifter:

entplexit GmbH
Kölner Straße 12
65760 Eschborn
[email protected]

c. Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner för att presentera våra tjänster för dig eller för att använda dina uppgifter i reklamsyfte, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan.

2. Dina rättigheter som registrerad


a. Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller de personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till tillgång för den registrerade (artikel 15, EU GDPR):
 • Du har rätt att när som helst begära information om de uppgifter vi har om dig från oss. Denna information omfattar, men är inte begränsad till, de kategorier av uppgifter som vi behandlar, de syften för vilka de behandlas, källan till uppgifterna om de inte samlas in direkt från dig och, i förekommande fall, de mottagare som vi har delat dina uppgifter med. Du kan kostnadsfritt få en kopia av dina uppgifter från oss. Om du behöver ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för dessa kopior.

 • Rätt till rättelse (artikel 16, EU GDPR):
 • Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att hålla de uppgifter som vi lagrar och behandlar löpande korrekta, fullständiga och aktuella, baserade på den mest aktuella informationen som finns tillgänglig.

 • Rätt till radering (artikel 17, EU GDPR):
 • Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi har lagrat hos oss raderas, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18; EU GDPR):
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig men du vägrar att få den raderad och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har gjort en invändning mot behandlingen enligt art. 21 GDPR.

 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20, EU GDPR):
 • Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter - om det är tekniskt möjligt - till en annan ansvarig part. Du kan dock endast hävda denna rätt om databehandlingen baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal. I stället för att få en kopia av dina uppgifter kan du också be oss att överföra uppgifterna direkt till en annan ansvarig part som du har angett.

 • Rätt till invändningar (artikel 21, EU GDPR):
 • Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som beror på din särskilda situation, så länge behandlingen av uppgifter baseras på ditt samtycke, på våra legitima intressen eller tredje parts intressen. I detta fall kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter. Detta gäller inte om vi kan visa att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om vi behöver dina uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt att återkalla samtycke (artikel 7(3), EU GDPR):
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till oss. Som en följd av detta får vi inte fortsätta den behandling av personuppgifter som baserades på detta samtycke i framtiden.

  b. Om du känner att vi inte har svarat på ett lämpligt sätt på dina förfrågningar eller klagomål, eller om du har ytterligare problem, har du dessutom rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet. Den ansvariga myndigheten för oss är Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

  c. Du kan få mer information om dina rättigheter som registrerad genom att skicka en begäran till [email protected]

  3. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats


  När du besöker vår webbplats, dvs. utan att registrera dig eller samtycka till vår vidare behandling eller användning av uppgifterna, sparas endast de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server automatiskt. För att uppfylla dessa tekniska krav för att du ska kunna se vår webbplats och för att garantera nödvändig säkerhet sparas följande uppgifter:

  • IP-adress,
  • Datum och tid för ditt besök,
  • Tidszonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT),
  • Innehållet i frågan (specifik webbplats som besökts),
  • Accessstatus/HTTP-statuskod,
  • Mängd överförda data,
  • webbplats från vilken den ursprungliga begäran kommer,
  • Browser,
  • Befattningssystem, anordning och dess användargränssnitt
  • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

  De personuppgifter som nämns ovan behandlas för följande ändamål och berättigade intressen (artikel 6(1)(f), EU GDPR):

 • För att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen
 • För att garantera en bekväm användning av vår webbplats
 • För att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt för andra administrativa ändamål.
 • Denna information lagras tillfälligt i så kallade loggfiler. När du besöker denna webbplats registreras denna information automatiskt utan ditt ingripande och lagras tills den automatiskt raderas. Om du inte vill att ovanstående personuppgifter ska samlas in bör du inte gå in på vår webbplats, eftersom vi inte kommer att kunna ge dig tillgång till vår webbplats utan sådana personuppgifter.

  4. Användning av vår webbshop: beställningar och produktreturer


  Om du vill beställa i vår webshop är det nödvändigt för att ingå avtalet att du lämnar dina personuppgifter, som vi behöver för att behandla din beställning och uppfylla köpeavtalet med dig. De uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet är markerade, ytterligare uppgifter lämnas på frivillig basis. Vi använder de personuppgifter som du lämnat för att behandla din beställning och dina returer. För debiteringsändamål kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår husbank eller till den valda betaltjänstleverantören. För att hantera leveransen av varorna till dig, och på grund av transaktionens art, måste vi dela din leveransadress och dina kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) med leveransföretag. Endast strikt nödvändiga uppgifter kommer att delas för att samordna leveransen, skydda mot bedrägerier och klargöra brådskande frågor. Den rättsliga grunden för detta är att denna behandling är objektivt nödvändig för att fullgöra försäljningsavtalet med dig (artikel 6.1 b i GDPR). Detta innebär att försäljningen av varor faktiskt inte kan genomföras fullt ut om denna specifika behandling av personuppgifterna i fråga inte sker. Observera att underlåtenhet att tillhandahålla de obligatoriska personuppgifterna kan leda till att din beställning hos oss inte kan genomföras.

  Om du vill göra en produktretur måste vi också dela dina personuppgifter (leveransadress och kontaktuppgifter) med den tilldelade icke-statliga/karitativa organisationen eller leveransföretaget för upphämtning och insamling av produkten. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i (artikel 6.1 b i GDPR) och vårt legitima intresse av att hantera produktreturer.

  5. Mottagare av personuppgifter


  a. Inom ramen för vår verksamhet och våra tjänster kan det bli nödvändigt för oss att lämna ut de personuppgifter som finns lagrade om dig till fysiska personer, juridiska personer eller offentliga myndigheter. Vi sluter avtal med våra tjänsteleverantörer, vilket säkerställer att de endast får behandla dina personuppgifter på det sätt som vi uttryckligen har instruerat dem att göra. Dessutom ser vi till att de vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt. Externa tjänsteleverantörer som kan få personuppgifter faller i allmänhet in i följande kategorier av mottagare:

 • Dotterbolag och dotterbolag
 • Kreditinstitut och leverantörer av betalningstjänster för fakturering och betalningshantering (leverantörer av onlinebetalningar)
 • Paketavsändare
 • Non-Governmental/Charitable Organization som samlar in produktreturer
 • IT-tjänsteleverantör för att underhålla vår IT-infrastruktur
 • Molnleverantör
 • Tjänsteleverantör för optimering av online-erbjudandet
 • Insamlingstjänsteleverantörer eller advokater för att driva in fordringar och driva igenom fordringar i domstol. Om personuppgifter (kund- och kontaktuppgifter, betalnings- och förbrukningsuppgifter samt uppgifter om fordran) överförs till en inkassotjänsteleverantör vid ett inkassofall kommer vi att informera dig i förväg om den planerade överföringen.
 • b. Om personuppgifter behandlas i länder utanför EU kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s GDPR:s dataskyddsnivå. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå överför vi endast uppgifter till tjänsteleverantörer från tredjeländer som erbjuder lämpliga garantier i enlighet med art. 46, EU GDPR (vanligtvis standardkontraktsklausuler).

  6. Kommunikation och kontaktformulär


  När du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller via kontaktformuläret, kommer den information du lämnar att behandlas för att behandla din förfrågan och för det fall uppföljningsfrågor uppstår. Om du kontaktar oss i samband med ditt köp är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter att de behövs för att uppfylla vårt köpeavtal med dig. Om du kontaktar oss i samband med andra frågor är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter vårt legitima intresse av att ta itu med ditt ärende och att du snabbt och enkelt kan kontakta oss. Den rättsliga grunden är artikel 6(1)(f), EU GDPR). De personuppgifter som samlas in av oss i detta sammanhang kommer att raderas när förfrågan i samband med kontakten har klargjorts helt och hållet och det är inte heller att förvänta att den specifika kontakten kommer att bli relevant igen i framtiden, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter står emot detta.

  7. Nyhetsbrev och elektroniska meddelanden


  a. Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden som innehåller reklaminformation. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag. Med följande anteckningar informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt om förfarandet för registrering, avsändning och statistisk utvärdering och din rätt till invändningar.

  För prenumerationen på vårt nyhetsbrev använder vi ett loggat Double-Opt-in-förfarande. Det innebär att du efter prenumerationen får ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med utländska e-postadresser. Prenumeration av nyhetsbrev loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar lagring av registreringstiden och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras av tjänsteleverantören loggas också. Syftet med detta förfarande är att kunna bevisa din registrering och vid behov klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

  För att prenumerera på nyhetsbrevet räcker det att ange din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de används för att vända sig till dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Utskicket av nyhetsbrevet och mätningen av prestanda baseras på ditt samtycke om du har prenumererat.

  b. Om du får ett nyhetsbrev, meddelande och/eller marknadsföring utan att prenumerera gör vi det på grundval av artikel 6(1)(f) iEU GDPR och vårt legitima intresse för marknadsföring och för att informera dig om våra produkter och tjänster.

  c. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet kan du återkalla ditt samtycke eller avregistrera dig när som helst genom att klicka på länken för avregistrering i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på [email protected]

  8. Datalagring


  Vi behåller dina personuppgifter under den tid som kundrelationen med dig varar eller under den period som krävs enligt lag efter det att relationen eller avtalet har avslutats för att försvara våra rättsliga anspråk, skydda och upprätthålla våra rättigheter eller för att följa lagar och förordningar. I allmänhet är den lagstadgade lagringstiden för dokument som är viktiga för beskattning (t.ex. bokföringskvitton) tio (10) år, medan andra dokument som kan betraktas som kommersiella eller affärstransaktionsdokument är sex (6) år.

  9. Portaler för sociala medier


  a. Vi är representerade i de sociala nätverk och portaler för arbetsgivarvärdering som nämns nedan. Dessa närvaro drivs uteslutande av respektive leverantör. De tjänar till att kommunicera direkt med kunder, intresserade parter och användare. Om du kontaktar oss via våra sociala medier-kanaler behandlar vi de personuppgifter som du ger oss samt de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din begäran. I den mån du har gett ditt samtycke till operatörerna av respektive sociala medieplattformar (t.ex. genom en kryssruta opt-in), sker behandlingen på grundval av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke hos operatören av respektive plattform med verkan för framtiden.

  b. När du besöker våra sidor på sociala medier registreras dina användaruppgifter och tillhandahålls oss av operatören. De exakta typerna av data skiljer sig åt från leverantör till leverantör, men inkluderar i allmänhet följande information:

 • Följare: antal och lagrade profiler; information om tillväxt och utveckling under en definierad tidsperiod.
 • Räckvidd: antal personer som ser ett specifikt bidrag; antal interaktioner med ett bidrag. Av detta kan man till exempel dra slutsatser om vilket innehåll som tas emot bättre av gemenskapen än annat.
 • Adprestanda: hur många personer nåddes av ett bidrag eller en betald annons och har interagerat med den?
 • Demografi: besökarnas medelålder, kön, plats, språk.
 • c. Eftersom våra sociala mediekanaler drivs av leverantörerna av respektive socialt nätverk kan det förekomma att respektive operatör använder dina personuppgifter på annat sätt, vilket vi inte har något inflytande över. Detta innebär ofta registrering av din IP-adress, skapande av statiska utvärderingar och behandling av ytterligare information som lagras i form av cookies. Vi har inget inflytande över genereringen och presentationen av dessa personuppgifter och kan varken stänga av denna funktion eller förhindra behandlingen av personuppgifterna.

  d. Det är mest effektivt att hävda rättigheter och förfrågningar från registrerade personer direkt till plattformsleverantörerna, eftersom endast de har tillgång till dina personuppgifter och kan vidta omedelbara åtgärder och tillhandahålla information. Om vårt samarbete skulle vara nödvändigt för detta kommer vi att stödja dig i att hävda dina rättigheter som registrerad person.

  e. Mer detaljerad information om användningsvillkoren för respektive plattform samt en detaljerad beskrivning av ytterligare databehandling och respektive möjligheter att göra invändningar finns på leverantörernas sidor.

  10. Plugins för sociala medier


  Vi har integrerat plug-ins i våra webbtjänster. Dessa insticksprogram visas med respektive knapp som hör till tjänsten. Med hjälp av insticksprogrammen kan användarna dela eller lägga upp länkar till motsvarande webbplatser i sociala nätverk som Facebook eller Twitter eller rekommendera innehållet där. Genom din aktiva interaktion med dessa plugins (t.ex. genom att klicka på respektive knapp eller lämna en kommentar) överförs denna information direkt till respektive tjänst och lagras där.

  När du besöker en av våra webbtjänster som innehåller ett aktiverat insticksprogram upprättar din webbläsare en anslutning till servrarna för respektive tjänst, som i sin tur överför innehållet i insticksprogrammet till din webbläsare, som sedan integrerar det i den visade sidan. På så sätt vidarebefordras informationen om besöket på våra webbtjänster till respektive tjänst. Vi samlar inte själva in personuppgifter med hjälp av de sociala insticksprogrammen eller om deras användning och har inget inflytande över vilka uppgifter ett aktiverat insticksprogram samlar in och hur dessa används av leverantören. Det måste antas att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det är också möjligt att tjänsteleverantören försöker lagra cookies på den dator som används. Om du är inloggad i respektive tjänst samtidigt som du besöker våra webbtjänster via ditt personliga användarkonto (t.ex. via en annan webbläsarsession) kan tjänsteleverantören tilldela besöket på våra webbtjänster till ditt konto.

  11. Facebook Insights - "Facebook Fanpages"


  När du besöker vår Facebook-sida samlar Facebook in bland annat din IP-adress och annan information som sparas på din enhet i form av cookies. Denna information används för att förse oss som operatör av Facebook-sidan med statistisk information om Facebook-användning. Vi kan få tillgång till denna statistik genom så kallade Facebook "insights". Denna statistik samlas in och tillhandahålls enbart av Facebook. Vi i egenskap av sidans operatör har inget inflytande över deras generering och presentation. Vi kan varken stoppa eller förhindra deras generering och databehandling. Mer information om "Insights" som tillhandahålls av Facebook finns här: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Följande information kommer att tillhandahållas oss av Facebook genom "Insights": Antal sidvisningar, "gillar", sidaktiviteter, räckvidd, intryck, videovisningar, klick och reaktioner på inlägg, räckvidd för inlägg, kommentarer, delat innehåll, svar, könsfördelning, regional fördelning av användarna (ursprung baserat på land och stad), språk, öppningar och klick i butiken, klick på adressen och telefonnumret. Driften av denna Facebook-sida och den behandling av användarnas personuppgifter som följer av den grundar sig på artikel 6(1)(f) EU GDPR och vårt legitima intresse av att informera och interagera med användare och besökare på vår Facebook-sida.

  12. Cookies


  a. Utöver de ovan nämnda datakategorierna använder vi cookies för att göra besöket på vår webbplats så användarvänligt som möjligt och för att du ska kunna använda vissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din webbläsares delegerade hårddisk, genom vilka viss information flödar tillbaka till den person som ställer in cookien (i det här fallet oss). Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten på vår webbplats.

  b. Denna webbplats använder följande typer av cookies:

 • Temporära cookies - Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa är mestadels sessionscookies, som sparar ett så kallat "sessions-ID", vilket gör det möjligt att tilldela olika förfrågningar i din webbläsare under en viss session. Detta kan användas för att identifiera din enhet när man upprepade gånger besöker en webbplats under en session. Dessa cookies raderas när du loggar ut eller när webbläsarfönstret stängs.
 • Persistenta cookies - Permanenta cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg din information och dina inställningar vid nästa besök. Detta ger dig snabbare och bekvämare tillgång till webbplatsen, eftersom du till exempel inte behöver ändra dina språkinställningar igen. Hur länge cookien finns kvar på din enhet beror på varaktigheten eller utgångsdatumet för respektive cookie och dina webbläsarinställningar. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tidsperiod som kan variera från cookie till cookie. Permanenta cookies kan när som helst raderas via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
 • c. Beroende på typen av cookie använder vi cookies antingen på grundval av våra legitima intressen (tekniskt nödvändiga cookies, artikel 6(1)(f) EU GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (valfria cookies, artikel 6(1)(a), EU GDPR), i enlighet med ditt val av cookiebanner som visas när du går in på webbplatsen. Du kan också konfigurera inställningarna i din webbläsare enligt dina önskemål och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Detta kan leda till en funktionell begränsning av våra erbjudanden och vår webbplats.

  d. Cookies som används på webbplatsen kan omfatta följande:

  Hur avslutar jag prenumerationen?

  Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att klicka på fliken 'Prenumerera på nyhetsbrevet' när du är inloggad på ditt kundkonto. Om du inte har ett konto hos oss, så kan du avsluta prenumerationen genom att klicka på 'avsluta prenumeration' längst ner i nyhetsbrevet.

  Pin rotate icon

  Det verkar som du besöker Emma från utlandet

  Gå till 

  Du kan också besöka våran svenska hemsida, välj sverige i listan nedan: