Dela upp köpet på flera månader - betala i den takt som passar dig ☀️

 • 100 nätters provsömn
 • Fri frakt och retur
 • 10 års garanti

Integritetspolicy

Vi är glada över att du använder vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats.

1. Information om insamling av personuppgifter

a. Följande ska informera dig om insamling, behandling och användning av personuppgifter på vår webbplats. Med personuppgifter avses alla uppgifter om en levande individ som kan identifieras.

b. Personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ("EU GDPR") är:

Emma Sleep GmbH

Wilhelm-Leuschner-Street 78
60329 Frankfurt vid Main
Tyskland

Du kan nå vår datasäkerhetsansvarige via följande uppgifter:

Emma Sleep GmbH

Datenschutzbeauftragter

Wilhelm-Leuschner-Street 78

60329 Frankfurt am Main

Tyskland

[email protected]

c. Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner för att presentera våra tjänster för dig eller för att använda dina uppgifter i reklamsyfte, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan.

2. Dina rättigheter som registrerada. Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller de personuppgifter som rör dig:

Rätt till tillgång för den registrerade (artikel 15, EU GDPR):

Du har rätt att när som helst begära information om de uppgifter vi har om dig från oss. Denna information omfattar, men är inte begränsad till, de kategorier av uppgifter som vi behandlar, de syften för vilka de behandlas, källan till uppgifterna om de inte samlas in direkt från dig och, i förekommande fall, de mottagare som vi har delat dina uppgifter med. Du kan kostnadsfritt få en kopia av dina uppgifter från oss. Om du behöver ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för dessa kopior.

Rätt till rättelse (artikel 16, EU GDPR):

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att hålla de uppgifter som vi lagrar och behandlar löpande korrekta, fullständiga och aktuella, baserade på den mest aktuella informationen som finns tillgänglig.

Rätt till radering (artikel 17, EU GDPR):

Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi har lagrat hos oss raderas, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18; EU GDPR):

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig men du vägrar att få den raderad och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har gjort en invändning mot behandlingen enligt art. 21 GDPR.

Rätt till dataportabilitet (artikel 20, EU GDPR):

Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter - om det är tekniskt möjligt - till en annan ansvarig part. Du kan dock endast hävda denna rätt om databehandlingen baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal. I stället för att få en kopia av dina uppgifter kan du också be oss att överföra uppgifterna direkt till en annan ansvarig part som du har angett.

Rätt till invändningar (artikel 21, EU GDPR):

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som beror på din särskilda situation, så länge behandlingen av uppgifter baseras på ditt samtycke, på våra legitima intressen eller tredje parts intressen. I detta fall kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter. Detta gäller inte om vi kan visa att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om vi behöver dina uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke (artikel 7(3), EU GDPR):

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till oss. Som en följd av detta får vi inte fortsätta den behandling av personuppgifter som baserades på detta samtycke i framtiden.

b. Om du känner att vi inte har svarat på ett lämpligt sätt på dina förfrågningar eller klagomål, eller om du har ytterligare problem, har du dessutom rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet. Den ansvariga myndigheten för oss är 

c. Du kan få mer information om dina rättigheter som registrerad genom att skicka en begäran till [email protected]

3. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplatsNär du besöker vår webbplats, dvs. utan att registrera dig eller samtycka till vår vidare behandling eller användning av uppgifterna, sparas endast de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server automatiskt. För att uppfylla dessa tekniska krav för att du ska kunna se vår webbplats och för att garantera nödvändig säkerhet sparas följande uppgifter:

 • IP-adress,
 • Datum och tid för ditt besök,
 • Tidszonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT),
 • Innehållet i frågan (specifik webbplats som besökts),
 • Accessstatus/HTTP-statuskod,
 • Mängd överförda data,
 • webbplats från vilken den ursprungliga begäran kommer,
 • Browser,
 • Befattningssystem, anordning och dess användargränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.


De personuppgifter som nämns ovan behandlas för följande ändamål och berättigade intressen (artikel 6(1)(f), EU GDPR):

För att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen

För att garantera en bekväm användning av vår webbplats

För att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt för andra administrativa ändamål.

Denna information lagras tillfälligt i så kallade loggfiler. När du besöker denna webbplats registreras denna information automatiskt utan ditt ingripande och lagras tills den automatiskt raderas. Om du inte vill att ovanstående personuppgifter ska samlas in bör du inte gå in på vår webbplats, eftersom vi inte kommer att kunna ge dig tillgång till vår webbplats utan sådana personuppgifter.

4. Användning av vår webbshop: beställningar och produktreturerOm du vill beställa i vår webshop är det nödvändigt för att ingå avtalet att du lämnar dina personuppgifter, som vi behöver för att behandla din beställning och uppfylla köpeavtalet med dig. De uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet är markerade, ytterligare uppgifter lämnas på frivillig basis. Vi använder de personuppgifter som du lämnat för att behandla din beställning och dina returer. För debiteringsändamål kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår husbank eller till den valda betaltjänstleverantören. För att hantera leveransen av varorna till dig, och på grund av transaktionens art, måste vi dela din leveransadress och dina kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) med leveransföretag. Endast strikt nödvändiga uppgifter kommer att delas för att samordna leveransen, skydda mot bedrägerier och klargöra brådskande frågor. Den rättsliga grunden för detta är att denna behandling är objektivt nödvändig för att fullgöra försäljningsavtalet med dig (artikel 6.1 b i GDPR). Detta innebär att försäljningen av varor faktiskt inte kan genomföras fullt ut om denna specifika behandling av personuppgifterna i fråga inte sker. Observera att underlåtenhet att tillhandahålla de obligatoriska personuppgifterna kan leda till att din beställning hos oss inte kan genomföras.

Om du vill göra en produktretur måste vi också dela dina personuppgifter (leveransadress och kontaktuppgifter) med den tilldelade icke-statliga/karitativa organisationen eller leveransföretaget för upphämtning och insamling av produkten. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i (artikel 6.1 b i GDPR) och vårt legitima intresse av att hantera produktreturer.

5. Mottagare av personuppgifter


a. Inom ramen för vår verksamhet och våra tjänster kan det bli nödvändigt för oss att lämna ut de personuppgifter som finns lagrade om dig till fysiska personer, juridiska personer eller offentliga myndigheter. Vi sluter avtal med våra tjänsteleverantörer, vilket säkerställer att de endast får behandla dina personuppgifter på det sätt som vi uttryckligen har instruerat dem att göra. Dessutom ser vi till att de vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt. Externa tjänsteleverantörer som kan få personuppgifter faller i allmänhet in i följande kategorier av mottagare:

Dotterbolag och dotterbolag

Kreditinstitut och leverantörer av betalningstjänster för fakturering och betalningshantering (leverantörer av onlinebetalningar)

Paketavsändare

Non-Governmental/Charitable Organization som samlar in produktreturer

IT-tjänsteleverantör för att underhålla vår IT-infrastruktur

Molnleverantör

Tjänsteleverantör för optimering av online-erbjudandet

Insamlingstjänsteleverantörer eller advokater för att driva in fordringar och driva igenom fordringar i domstol. Om personuppgifter (kund- och kontaktuppgifter, betalnings- och förbrukningsuppgifter samt uppgifter om fordran) överförs till en inkassotjänsteleverantör vid ett inkassofall kommer vi att informera dig i förväg om den planerade överföringen.

b. Om personuppgifter behandlas i länder utanför EU kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s GDPR:s dataskyddsnivå. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå överför vi endast uppgifter till tjänsteleverantörer från tredjeländer som erbjuder lämpliga garantier i enlighet med art. 46, EU GDPR (vanligtvis standardkontraktsklausuler).

6. Kommunikation och kontaktformulärNär du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller via kontaktformuläret, kommer den information du lämnar att behandlas för att behandla din förfrågan och för det fall uppföljningsfrågor uppstår. Om du kontaktar oss i samband med ditt köp är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter att de behövs för att uppfylla vårt köpeavtal med dig. Om du kontaktar oss i samband med andra frågor är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter vårt legitima intresse av att ta itu med ditt ärende och att du snabbt och enkelt kan kontakta oss. Den rättsliga grunden är artikel 6(1)(f), EU GDPR). De personuppgifter som samlas in av oss i detta sammanhang kommer att raderas när förfrågan i samband med kontakten har klargjorts helt och hållet och det är inte heller att förvänta att den specifika kontakten kommer att bli relevant igen i framtiden, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter står emot detta.

7. Nyhetsbrev och elektroniska meddelanden


a. Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden som innehåller reklaminformation. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag. Med följande anteckningar informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt om förfarandet för registrering, avsändning och statistisk utvärdering och din rätt till invändningar.

För prenumerationen på vårt nyhetsbrev använder vi ett loggat Double-Opt-in-förfarande. Det innebär att du efter prenumerationen får ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med utländska e-postadresser. Prenumeration av nyhetsbrev loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar lagring av registreringstiden och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras av tjänsteleverantören loggas också. Syftet med detta förfarande är att kunna bevisa din registrering och vid behov klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

För att prenumerera på nyhetsbrevet räcker det att ange din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de används för att vända sig till dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Utskicket av nyhetsbrevet och mätningen av prestanda baseras på ditt samtycke om du har prenumererat.

b. Om du får ett nyhetsbrev, meddelande och/eller marknadsföring utan att prenumerera gör vi det på grundval av artikel 6(1)(f) iEU GDPR och vårt legitima intresse för marknadsföring och för att informera dig om våra produkter och tjänster.

c. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet kan du återkalla ditt samtycke eller avregistrera dig när som helst genom att klicka på länken för avregistrering i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på [email protected]

8. Datalagring


Vi behåller dina personuppgifter under den tid som kundrelationen med dig varar eller under den period som krävs enligt lag efter det att relationen eller avtalet har avslutats för att försvara våra rättsliga anspråk, skydd och upprätthålla våra rättigheter eller för att följa lagar och förordningar. I allmänhet är den lagstadgade lagringstiden för dokument som är viktiga för beskattning (t.ex. bokföringskvitton) tio (10) år, medan andra dokument som kan betraktas som kommersiella eller affärstransaktionsdokument är sex (6) år.

9. Portaler för sociala medier


a. Vi är representerade i de sociala nätverk och portaler för arbetsgivarvärdering som nämns nedan. Dessa närvaro drivs uteslutande av respektive leverantör. De tjänar till att kommunicera direkt med kunder, intresserade parter och användare. Om du kontaktar oss via våra sociala medier-kanaler behandlar vi de personuppgifter som du ger oss samt de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din begäran. I den mån du har gett ditt samtycke till operatörerna av respektive sociala medieplattformar (t.ex. genom en kryssruta opt-in), sker behandlingen på grundval av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke hos operatören av respektive plattform med verkan för framtiden.

b. När du besöker våra sidor på sociala medier registreras dina användaruppgifter och tillhandahålls oss av operatören. De exakta typerna av data skiljer sig åt från leverantör till leverantör, men inkluderar i allmänhet följande information:

Följare: antal och lagrade profiler; information om tillväxt och utveckling under en definierad tidsperiod.

Räckvidd: antal personer som ser ett specifikt bidrag; antal interaktioner med ett bidrag. Av detta kan man till exempel dra slutsatser om vilket innehåll som tas emot bättre av gemenskapen än annat.

Adprestanda: hur många personer nåddes av ett bidrag eller en betald annons och har interagerat med den?

Demografi: besökarnas medelålder, kön, plats, språk.

c. Eftersom våra sociala mediekanaler drivs av leverantörerna av respektive socialt nätverk kan det förekomma att respektive operatör använder dina personuppgifter på annat sätt, vilket vi inte har något inflytande över. Detta innebär ofta registrering av din IP-adress, skapande av statiska utvärderingar och behandling av ytterligare information som lagras i form av cookies. Vi har inget inflytande över genereringen och presentationen av dessa personuppgifter och kan varken stänga av denna funktion eller förhindra behandlingen av personuppgifterna.

d. Det är mest effektivt att hävda rättigheter och förfrågningar från registrerade personer direkt till plattformsleverantörerna, eftersom endast de har tillgång till dina personuppgifter och kan vidta omedelbara åtgärder och tillhandahålla information. Om vårt samarbete skulle vara nödvändigt för detta kommer vi att stödja dig i att hävda dina rättigheter som registrerad person.

e. Mer detaljerad information om användningsvillkoren för respektive plattform samt en detaljerad beskrivning av ytterligare databehandling och respektive möjligheter att göra invändningar finns på leverantörernas sidor.

10. Plugins för sociala medier


Vi har integrerat plug-ins i våra webbtjänster. Dessa insticksprogram visas med respektive knapp som hör till tjänsten. Med hjälp av insticksprogrammen kan användarna dela eller lägga upp länkar till motsvarande webbplatser i sociala nätverk som Facebook eller Twitter eller rekommendera innehållet där. Genom din aktiva interaktion med dessa plugins (t.ex. genom att klicka på respektive knapp eller lämna en kommentar) överförs denna information direkt till respektive tjänst och lagras där.

När du besöker en av våra webbtjänster som innehåller ett aktiverat insticksprogram upprättar din webbläsare en anslutning till servrarna för respektive tjänst, som i sin tur överför innehållet i insticksprogrammet till din webbläsare, som sedan integrerar det i den visade sidan. På så sätt vidarebefordras informationen om besöket på våra webbtjänster till respektive tjänst. Vi samlar inte själva in personuppgifter med hjälp av de sociala insticksprogrammen eller om deras användning och har inget inflytande över vilka uppgifter ett aktiverat insticksprogram samlar in och hur dessa används av leverantören. Det måste antas att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det är också möjligt att tjänsteleverantören försöker lagra cookies på den dator som används. Om du är inloggad i respektive tjänst samtidigt som du besöker våra webbtjänster via ditt personliga användarkonto (t.ex. via en annan webbläsarsession) kan tjänsteleverantören tilldela besöket på våra webbtjänster till ditt konto.

11. Facebook Insights - "Facebook Fanpages"När du besöker vår Facebook-sida samlar Facebook in bland annat din IP-adress och annan information som sparas på din enhet i form av cookies. Denna information används för att förse oss som operatör av Facebook-sidan med statistisk information om Facebook-användning. Vi kan få tillgång till denna statistik genom så kallade Facebook "insights". Denna statistik samlas in och tillhandahålls enbart av Facebook. Vi i egenskap av sidans operatör har inget inflytande över deras generering och presentation. Vi kan varken stoppa eller förhindra deras generering och databehandling. Mer information om "Insights" som tillhandahålls av Facebook finns här: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Följande information kommer att tillhandahållas oss av Facebook genom "Insights": Antal sidvisningar, "gillar", sidaktiviteter, räckvidd, intryck, videovisningar, klick och reaktioner på inlägg, räckvidd för inlägg, kommentarer, delat innehåll, svar, könsfördelning, regional fördelning av användarna (ursprung baserat på land och stad), språk, öppningar och klick i butiken, klick på adressen och telefonnumret. Driften av denna Facebook-sida och den behandling av användarnas personuppgifter som följer av den grundar sig på artikel 6(1)(f) EU GDPR och vårt legitima intresse av att informera och interagera med användare och besökare på vår Facebook-sida.

12. Cookiesa. Utöver de ovan nämnda datakategorierna använder vi cookies för att göra besöket på vår webbplats så användarvänligt som möjligt och för att du ska kunna använda vissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din webbläsares delegerade hårddisk, genom vilka viss information flödar tillbaka till den person som ställer in cookien (i det här fallet oss). Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten på vår webbplats.

b. Denna webbplats använder följande typer av cookies:

Temporära cookies - Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa är mestadels sessionscookies, som sparar ett så kallat "sessions-ID", vilket gör det möjligt att tilldela olika förfrågningar i din webbläsare under en viss session. Detta kan användas för att identifiera din enhet när man upprepade gånger besöker en webbplats under en session. Dessa cookies raderas när du loggar ut eller när webbläsarfönstret stängs.

Persistenta cookies - Permanenta cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg din information och dina inställningar vid nästa besök. Detta ger dig snabbare och bekvämare tillgång till webbplatsen, eftersom du till exempel inte behöver ändra dina språkinställningar igen. Hur länge cookien finns kvar på din enhet beror på varaktigheten eller utgångsdatumet för respektive cookie och dina webbläsarinställningar. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tidsperiod som kan variera från cookie till cookie. Permanenta cookies kan när som helst raderas via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

c. Beroende på typen av cookie använder vi cookies antingen på grundval av våra legitima intressen (tekniskt nödvändiga cookies, artikel 6(1)(f) EU GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (valfria cookies, artikel 6(1)(a), EU GDPR), i enlighet med ditt val av cookiebanner som visas när du går in på webbplatsen. Du kan också konfigurera inställningarna i din webbläsare enligt dina önskemål och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Detta kan leda till en funktionell begränsning av våra erbjudanden och vår webbplats.

d. Cookies som används på webbplatsen kan omfatta följande:

Trustpilot

Beskrivning av tjänst

Detta är en recensionstjänst. Den här tjänsten samlar in recensioner för att få feedback.

Bearbetningsföretag

Trustpilot A/S

Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Copenhagen, Denmark

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Optimering
 • Feedback
 • Kundtjänst
 • Statistik

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Webb-beacons
 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • IP-adresser
 • Geografisk plats
 • Webbläsarinformation
 • Styrenhetens inställningar
 • Tidszon
 • Data som tillhandahålls via formulär på webbplatsen

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas efter att kontot har raderats.

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Trustpilot A/S

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://de.legal.trustpilot.com/for-businesses/business-privacy-policy

Bing Ads Retargeting

Beskrivning av tjänst

This is a retargeting service, which helps websites reconnect with previous visitors.

Bearbetningsföretag

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://aka.ms/privacyresponse

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Retargeting

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Browser language
 • Cookie information
 • Digital signature
 • IP address
 • Microsoft Click ID
 • Page title
 • Referrer URL
 • Screen resolution
 • URL
 • Version of UET
 • Event information
 • Page load time

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

European Union

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

The data is retained for 180 days.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • Worldwide

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Microsoft Corporation

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Klicka här för att välja bort denna processor för alla domäner

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 1 år, 25 dagar

Lagrad information

 • Namn: _uetsid; This is a tracking cookie that is used for targeted advertising.

  ; Typ: cookie; Varaktighet: 30 minuter;
 • Namn: MUID; This is a user identifier tracking cookie to help count valid clicks for targeted advertising.

  ; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 25 dagar;
 • Namn: MUIDB; This is a user identifier tracking cookie used by Microsoft Bing Ads, which is used for targeted advertising.

  ; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 25 dagar;
 • Namn: _uetvid; This is used to track visitors across multiple websites in order to present relevant advertisements based on the visitor's preferences.; Typ: cookie; Varaktighet: 16 dagar;

Criteo

Beskrivning av tjänst

Detta är en reklamtjänst. Det används för att skapa personliga annonser för konsumenter.

Bearbetningsföretag

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paris, France

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Reklam
 • Marknadsföring
 • Individualisering
 • Retargeting

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarinformation
 • Klicka på sökvägen
 • Datum och tid för besök
 • Enhetsinfformation
 • Visade filer
 • Information om platser
 • IP-adresser
 • Mobilreklams-ID
 • Antal sidvisningar
 • Visade produkter
 • Sökvillkor
 • Tekniska ID
 • Användningsdata
 • Antal visade annonser
 • Referrer URL

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • Hela världen

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Subsidiaries
 • Affiliated companies

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.criteo.com/privacy/

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

Klicka här för att välja bort denna processor för alla domäner

https://www.criteo.com/privacy/#user-choices

Lagrad information

 • Namn: r.ack; This is used for identification on Safari.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 timme;
 • Namn: ASP.NET_Sessionid; The session ID is used to uniquely identify a browser on the server.; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: uid; This is used to identify users for remarketing purposes.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år;
 • Namn: optout; This cookie allows Criteo to identify the disabled users.; Typ: cookie; Varaktighet: 5 år;
 • Namn: uic; Its is used to identify the context of the user, e.g. in which stage of the buying process the user is.; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 • Namn: evt; This cookie contains the information about the last visited page on the customer's website.; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 • Namn: udc; This is used for dynamic inventory selection.; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 • Namn: acdc; This is used to collect data on whether the user accessed the website from a mobile or stationary device.; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 • Namn: zdi; This is usde to capture how often a user triggers a passback on a publisher's zone.; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 • Namn: eid; This cookie contains the user ID of publishers/marketers.; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 • Namn: cto_tld_test; This is used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present relevant advertising to the visitor. ; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: cto_bundle; This is used to present relevant content and advertising to the visitor.; Typ: web;
 • Namn: criteo_write_test; This is used to help third-party advertisers provide personalized content and advertising while users are browsing other websites.; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: opt; This cookie contains the information whether a user has unsubscribed from the service or from one of the marketers within the network.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år;
 • Namn: cto_lwid; This cookie creates an alternative unique Criteo user ID per user and partner, which is used for tracking solutions.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
 • Namn: cto.idcpy; This cookie is used to create a User-ID.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
 • Namn: cto_clc; This cookie helps Criteo to better manage the tracking solution.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: cto_axid; This cookie is created only when the user graph is enabled for the client and supports Criteo's tracking solution.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 25 dagar;
 • Namn: cto_pxsig; This cookie is created only when the user graph is enabled for the client and supports Criteo's tracking solution.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 timme;
 • Namn: cto_idfs, cto_sid; Detta används för att presentera relevant innehåll och reklam för besökaren.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 1 månad;

Facebook Social Plugins

Beskrivning av tjänst

Detta är en social plug-in från Facebook, som gör att användaren kan ansluta sin webbplats till det sociala nätverket Facebook.

Bearbetningsföretag

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Integration av Facebook-funktioner
 • Optimering
 • Marknadsföring

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarinformation
 • Datum och tid för besök
 • Användar-ID på Facebook
 • Besökta webbplatser
 • HTTP-header
 • Interaktionsdata
 • Webbläsartyp
 • IP-adresser

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA
 • Singapore

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Klicka här för att välja bort denna processor för alla domäner

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

DoubleClick Ad

Beskrivning av tjänst

Detta är en reklamtjänst. Med denna tjänst är det möjligt att tillhandahålla relevanta annonser till användare och få kampanjrapporter.

Bearbetningsföretag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Reklam
 • Statistik
 • Optimering

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarinformation
 • Klicka på sökvägen
 • Cookie Information
 • Datum och tid för besök
 • Demografiska uppgifter
 • Enhetsidentifierare
 • Information om platser
 • Hårdvaru-/mjukvarutyp
 • Internetleverantör
 • IP-adresser
 • Antal gånger som annonserna har visats
 • Visar domäner
 • Interaktionsdata
 • Sidvisningar
 • Sökhistorik

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 1 år

Lagrad information

 • Namn: test_cookie; Testa för cookie av cookies i användarens webbläsare; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag; Domän: doubleclick.net;
 • Namn: IDE; Innehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID. Med detta ID kan Google känna igen användaren på olika webbplatser på olika domäner och visa personlig reklam.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år; Domän: doubleclick.net;

Cloudflare

Beskrivning av tjänst

Detta är en tjänst som ger ökad säkerhet och prestanda för webbplatser. Cloudflare erbjuder till exempel ett innehållsleveransnätverk ("CDN") för att förbättra laddningstiderna för webbplatsen. Användningen av ett CDN gör det möjligt för användaren att göra innehåll tillgängligt för hämtning snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar.

Bearbetningsföretag

Cloudflare Inc.

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States of America

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected], [email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Optimering
 • Webbplatssäkerhet
 • Förbättring av tjänsten
 • Minskar bandbreddsanvändningen

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • IP-adresser
 • Information om webbplatsanvändning
 • Namn på webbplatsen
 • Datum och tid för förfrågning
 • Namn och URL på den åtkomna filen
 • Mängd överförd data
 • Statusinformation
 • Enhetens operativsystem:
 • Referrer URL
 • Begär leverantör
 • Enhetstyp
 • Tid för servernförfrågan

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 f, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Amerikas förenta stater, Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA
 • Singapore
 • Australien
 • Förenade Arabemiraten

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Cloudflare Group

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 1 månad

Lagrad information

 • Namn: _cf_bm; Denna cookie är satt av Cloudflare. cookie används för att stödja Cloudflare Bot Management.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 minuter;
 • Namn: __cflb; Denna cookie är inställd för lastbalansering. Denna cookie är inställd för att dirigera framtida förfrågningar till samma ursprung, vilket optimerar nätverksresursanvändningen.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: cloudflare.com;
 • Namn: cf_ob_info; Denna cookie ger information om misslyckade förfrågningar till vår webbplats.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 sekunder;
 • Namn: cf_use_ob; Denna cookie informerar Cloudflare att hämta den begärda resursen från Always Online-cachen på den angivna porten.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 sekunder;
 • Namn: __cfruid; Denna cookie krävs för att hantera inkommande trafik och för att ha bättre synlighet på ursprunget till en viss förfrågan.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: cloudflare.com;
 • Namn: cf_clearance; Denna cookie sätts av Cloudflare-skyddade webbplatser som visar en Captcha eller en hanterad utmaning. Denna Cookie lagrar beviset på att en utmaning har klarats.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 minuter;

Here

Beskrivning av tjänst

Detta är en karttjänst.

Bearbetningsföretag

HERE Global B.V

Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Funktioner
 • Marknadsföring

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies
 • Webb-beacons

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • IP-adresser
 • Datum och tid för besök
 • Webbläsartyp
 • Webbläsarens språk
 • Geografisk plats
 • Unik produktidentifiering
 • Referrer URL

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningen.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://legal.here.com/en-gb/privacy

Google Ads

Beskrivning av tjänst

Detta är en reklamtjänst.

Bearbetningsföretag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Reklam
 • Statistik
 • Tillhandahåller tjänster
 • Statistik

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Visade annonser
 • Cookie-ID
 • Datum och tid för besök
 • Enhetsinfformation
 • Geografisk plats
 • IP-adresser
 • Sökvillkor
 • Annonser som visas
 • Klient-ID
 • Intryck
 • Online-identifierare
 • Webbläsarinformation

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen. Loggdata anonymiseras efter 9 månader och cookie anonymiseras efter 18 månader.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • Chile
 • Singapore
 • USA
 • Taiwan

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klicka här för att välja bort denna processor för alla domäner

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 1 år

Lagrad information

 • Namn: CONSENT; Typ: cookie; Varaktighet: - ;
 • Namn: rc::b; Typ: web;
 • Namn: rc::c; Typ: web;
 • Namn: pid; Typ: cookie; Varaktighet: - ;
 • Namn: rc::a; Typ: web;
 • Namn: test_cookie; Typ: cookie; Varaktighet: - ;
 • Namn: IDE; Typ: cookie; Varaktighet: - ;

New Relic

Beskrivning av tjänst

Detta är en prestandaanalystjänst.

Bearbetningsföretag

New Relic Inc.

188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, United States of America

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Marknadsföring
 • Digital prestandaövervakning
 • Statistik

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies
 • Mobila SDK:er
 • API:er

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarinformation
 • Datum och tid för besök
 • Enhetsinfformation
 • Enhetens operativsystem:
 • Domännamn
 • Geografisk plats
 • IP-adresser
 • Prestandadata
 • Unik produktidentifiering
 • Användningsdata
 • Användar-ID
 • Databassökningar

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

USA

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • Hela världen

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • New Relic Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Lagrad information

 • Namn: JSESSIONID; Denna cookie sätts av New Relic och används för att lagra en sessionsidentifierare så att New Relic kan övervaka antalet sessioner för en applikation.; Typ: cookie; Varaktighet: Session;

Mouseflow

Beskrivning av tjänst

Detta är en webbanalystjänst.

Bearbetningsföretag

Mouseflow Inc.

Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V, Denmark

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Individualisering
 • Statistik

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies
 • Skript
 • Pixel

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Klicka på sökvägen
 • Visat innehåll
 • Geografisk plats
 • Information om platser
 • IP-adresser
 • Musrörelser
 • Operativsysteminformation
 • Besökta sidor
 • Användningsdata
 • Tid spenderad på en sida
 • Skrollaktivitet
 • Webbläsarinformation

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Mouseflow Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://mouseflow.com/privacy/

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://support.mouseflow.com/support/solutions/articles/44001550895-what-is-your-cookie-policy-

Klicka här för att välja bort denna processor för alla domäner

https://mouseflow.com/opt-out/

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 2 månader, 29 dagar

Lagrad information

 • Namn: mf_user; Denna cookie avgör om en användare besöker webbplatsen för första gången eller återvänder. Detta görs med en ja/nej-växel - ingen ytterligare information om användaren lagras.; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar; Domän: https://mouseflow.com/;
 • Namn: mf_###; cookie innehåller information om det aktuella besöket på webbplatsen, men ingen information som kan identifiera besökaren. cookie raderas när sessionen avslutas, det vill säga när användaren lämnar webbplatsen.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: https://mouseflow.com/;

reCAPTCHA

Beskrivning av tjänst

Detta är en tjänst som kontrollerar om data matas in av en människa eller av ett automatiserat program.

Bearbetningsföretag

Google ​Ireland​ Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Botskydd
 • Spamförebyggande
 • Bedrägeriupptäckt

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Skript

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarens språk
 • Webbläsarens tillägg
 • Klicka på sökvägen
 • Datum och tid för besök
 • IP-adresser
 • Användarbeteende
 • Tid spenderad på en sida
 • Användarinput
 • Enhetsinfformation
 • Musrörelser
 • Geografisk plats
 • Enhetens operativsystem:

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA
 • Singapore
 • Taiwan
 • Chile

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 5 månader, 27 dagar

Lagrad information

 • Namn: _GRECAPTCHA; Denna cookie är inställd så att Google kan tillhandahålla riskanalyser om de aktiviteter som observeras av Google reCAPTCHA; Typ: cookie; Varaktighet: 5 månader, 27 dagar; Domän: google.com;

Amazon Pay

Beskrivning av tjänst

This is a payment service.

Bearbetningsföretag

Amazon Payments Europe S.C.A.

38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Payment

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Address
 • Browser information
 • Date of birth
 • Device information
 • E-mail address
 • First name
 • Geographic location
 • IP address
 • Last name
 • Telephone number
 • Time zone
 • Usage data
 • Bank details
 • Clickstream data
 • Purchase details

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

European Union

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

The data will be deleted as soon as they are no longer needed for the processing purposes.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • United States of America

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Amazon Payments Europe s.c.a.
 • Amazon Payments, Inc.
 • Amazon.com, Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://pay.amazon.de/help/201751600

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 1 år

Lagrad information

 • Namn: amazon-pay-abtesting-apa-migration; Makes sure the correct Amazon Pay button is rendered for the sign-up technology used; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: amazon-pay-abtesting-new-widgets; Makes sure the correct Amazon Pay widgets are rendered during checkout; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: amazon-pay-connectedAuth; Makes sure the correct sign-in flow is used for buyer log-in; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: apay-session-set ; Makes sure that the correct session is kept during check-out; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år;
 • Namn: language ; Makes sure the Amazon Pay experience is presented in the correct language ; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: amazon_Login_state_cache; Makes sure buyer log-in works properly ; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: amazon_Login_accessToken; Makes sure buyer log-in works properly in redirect flow; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: apayLoginState; Makes sure buyer sees the correct widgets for legacy flow ; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 • Namn: amazon-pay-cors-blocked-status ; Determines optimal traffic routing to avoid script blocking; Typ: cookie; Varaktighet: 1 timme;

Google Tag Manager

Beskrivning av tjänst

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.

Bearbetningsföretag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Tagghantering

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Webbplatstaggar

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Aggregerad data om tag firing

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas efter 14 dagars hämtning.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • Singapore
 • Taiwan
 • Chile
 • USA

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google Optimize

Beskrivning av tjänst

Detta är en tjänst för webbplatsoptimering och analys. Det hjälper onlinemarknadsförare och webbansvariga att öka besökarnas omvandlingsfrekvens och den totala besökarnas tillfredsställelse genom att testa olika kombinationer av webbplatsinnehåll. Med detta kan användaren utföra A/B-tester på sin webbplats. A/B-tester gör det möjligt att ställa olika designalternativ för delar av en webbplats mot varandra.

Bearbetningsföretag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Optimering
 • Förbättring av tjänsten
 • Testar

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Anonymiserad IP-adress
 • Användarbeteende
 • Webbläsartyp
 • Webbläsarversion
 • Enhetens operativsystem:
 • Enhetstyp
 • URL
 • Besökarens väg på webbplatsen
 • Referrer URL
 • Geografisk plats

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA
 • Chile
 • Singapore
 • Taiwan

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
 • Alphabet Inc

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klicka här för att välja bort denna processor för alla domäner

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 2 månader, 29 dagar

Lagrad information

 • Namn: _gaexp; Denna cookie är inställd för att bestämma en användares inkludering i ett experiment och utgången av experiment som en användare har inkluderats i.; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
 • Namn: _opt_utmc; Denna cookie lagrar information om vilken marknadsföringskampanj en användare senast kom till webbplatsen.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: _opt_awcid; Innehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID. Baserat på detta ID kan Google känna igen användaren på olika webbplatser och visa personlig reklam.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: _opt_awmid; Denna cookie ställs in när en användare når webbplatsen via ett klick på en Google-annons. Den innehåller information om vars kundkonto den klickade annonsen placerades från.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: _opt_awgid; Denna cookie ställs in när en användare når webbplatsen via ett klick på en Google-annons. Den innehåller information om vilken reklamkampanj den klickade annonsen tillhör.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: _opt_awkid; Denna cookie ställs in när en användare når webbplatsen via ett klick på en Google-annons. Den innehåller information om de urvalskriterier som används för att placera annonsen, till exempel vilket sökord som angavs i Google.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 • Namn: _opt_expid; Denna cookie skapas när ett omdirigeringsexperiment körs. Den lagrar experiment-ID, variant-ID och hänvisningsadressen till sidan som omdirigeras.; Typ: cookie; Varaktighet: 10 sekunder;

Microsoft Clarity

Beskrivning av tjänst

Detta är ett analysverktyg som tillhandahåller webbplatsanvändningsstatistik, sessionsinspelning och värmekartor.

Bearbetningsföretag

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Ireland

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

https://www.microsoft.com/en-GB/concern/privacy

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Analys av kundbeteende

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Spårningkod

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarinformation
 • Land
 • Länkar klickade
 • Musrörelser
 • Operativsysteminformation
 • Referrer URL
 • Användarbeteende
 • Klick

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

USA

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att bevaras upp till en period av 12 månader från inspelningstillfället.

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Microsoft Corporation

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq#privacy

Freshchat

Beskrivning av tjänst

Detta är en programvara för livechatt. Det tillåter företag att engagera sig med sina webbplatsbesökare.

Bearbetningsföretag

Freshworks Inc.

1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, United States of America

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Kundtjänst
 • Optimering

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Chattpost
 • IP-adress
 • E-postadress
 • Användningsdata

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

USA

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Freshworks Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.freshworks.com/privacy/

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://www.freshworks.com/list-of-cookies/

AWIN

Beskrivning av tjänst

Detta är ett affiliate-nätverk.

Bearbetningsföretag

AWIN AG

Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germany

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Affiliatenätverk
 • Tracking

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies
 • Resetaggar

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Visade annonser
 • Webbläsarinformation
 • Annonser som klickats på
 • Enhetsinfformation
 • Enhetens operativsystem:
 • Referrer URL
 • Tiden då annonsen klicakdes på
 • Tiden då annonsen visades
 • Beröringspunkt till reklammedel
 • Användningsdata
 • User agent
 • Affärstransaktioner
 • Orderinformation
 • Leads
 • Information om nyhetsbrev
 • Remissframgång

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • AWIN AG

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.awin.com/us/legal/privacy-policy

Information om lagring

 • Högsta ålder för lagring av cookies: 1 år

Lagrad information

 • Namn: zttpvc; Ställ in när du ser en annons. Lagrar ett ID för webbplatsen som visar annonsen och tiden då du såg annonsen.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: ad.zanox.com;
 • Namn: ztvc; Ställ in när du ser en annons. Lagrar ett ID för webbplatsen som visar annonsen och tiden då du såg annonsen.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: www.zanox-affiliate.de ;
 • Namn: zptpvc; Ställ in när du ser en annons. Lagrar ett ID för webbplatsen som visade annonsen och när du såg annonsen.; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar; Domän: www.zanox-affiliate.de ;
 • Namn: zpvc; Ställ in när du ser en annons. Lagrar ett ID för webbplatsen som visade annonsen och när du såg annonsen.; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar; Domän: www.zanox-affiliate.de ;
 • Namn: ztcc; Ställ in när du klickar på en av AWINs länkar. Lagrar ID:n för hänvisningswebbplats, annons som du klickade på, grupp av annonser som annonsen tillhör, tidpunkt då du klickade på den, ID för typen av annons och eventuella referenser som hänvisningssidan lägger till klicket.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: www.zanox-affiliate.de ;
 • Namn: zcc; Ställ in när du klickar på en av AWINs länkar. Lagrar ID:n för hänvisningswebbplatsen, annonser som du klickade på, grupp av annonser som annonsen tillhör, tidpunkt då du klickade på den, ID för typen av annons och eventuella referenser som hänvisningssidan lägger till klicket.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år; Domän: www.zanox-affiliate.de ;
 • Namn: bId; Ställer in ett webbläsarspecifikt ID för att identifiera ett nytt klick på samma webbläsare.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år; Domän: awin1.com ;
 • Namn: aw*****; Ställ in när du klickar på en av AWINs länkar. Lagrar ID:n för hänvisningswebbplats, annons som du klickade på, grupp av annonser som annonsen tillhör, tidpunkt då du klickade på den, ID för typen av annons, ID för produkten och alla referenser som hänvisningssidan lägger till klicket.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 dagar; Domän: awin1.com ;
 • Namn: AWSESS; Ställ in när du ser en annons och används för att hjälpa AWIN att se till att de inte fortsätter att visa dig samma annons.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: awin1.com ;
 • Namn: awpv*****; Ställ in när du ser en annons. Lagrar ett ID för webbplatsen som visade annonsen och när du såg annonsen.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag; Domän: awin1.com ;
 • Namn: AW; Ställ in när du klickar på en av AWINs länkar. Lagrar ID:n för hänvisningswebbplats, annons som du klickade på, grupp av annonser som annonsen tillhör, tidpunkt då du klickade på den, ID för typen av annons, ID för produkten och alla referenser som hänvisningssidan lägger till klicket.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 dagar; Domän: awin1.com ;
 • Namn: _aw_m_*****; Ställ in när du klickar på en av AWINs länkar. Lagrar ID:n för hänvisningswebbplatsen, annons som du klickade på, annonsgrupp som annonsen tillhör, tidpunkt då du klickade på den, ID för annonstypen, ID för produkten och alla referenser som hänvisningssidan lägger till klicket.; Typ: cookie; Varaktighet: 30 dagar;

Kelkoo

Beskrivning av tjänst

Detta är en pris- och produktjämförelsetjänst.

Bearbetningsföretag

Kelkoo SAS

12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, France

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Marknadsföring
 • Statistik
 • Optimering

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Spårningspixel

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • Webbläsarinformation
 • IP-adresser
 • Tid för begäran
 • Geografisk plats
 • HTTP-header
 • Köpaktivitet

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6, par. 1, punkt 1 a, GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

Europeiska unionen

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • Kelkoo SAS

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.kelkoogroup.com/privacy-policy/

Klicka här för att läsa dataprocessorns cookie policy

https://www.kelkoogroup.com/cookie-policy/

LiveChat

Beskrivning av tjänst

LiveChat tillhandahåller programvara för kundtjänst online.

Bearbetningsföretag

LiveChat, Inc.

One International Place, Suite 1400 Boston, MA 02110-2619, United States of America

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista representerar syftena med datainsamlingen och behandlingen.

 • Tillhandahåller onlinechatt

Tekniker som används

Denna lista representerar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och Pixels som placeras i webbläsaren.

 • Cookies

Insamlad data

Denna lista representerar alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via användning av denna tjänst.

 • IP-adresser
 • Webbläsartyp
 • Chattinnehåll
 • Geografisk plats
 • Användar-ID
 • Webbläsarens språk
 • Domännamn
 • Enhetens operativsystem:
 • Användarnamn
 • Kontaktinformation

Rättslig grund

Följande anges den obligatoriska rättsliga grunden för behandling av uppgifter.

 • Artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där den insamlade informationen behandlas. Om uppgifterna också behandlas i andra länder informeras du separat om detta.

USA

Lagringstid

Lagrinsperioden är den tidsintervall som den insamlade informationen sparas för behandlingsändamål. Uppgifterna måste raderas så snart de inte längre krävs för de angivna behandlingsändamålen.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för bearbetningsändamålen.

Överföring till tredje land

Denna tjänst kan vidarebefordra den insamlade datan till ett annat land. Observera att den här tjänsten kan överföra data till ett land utan nödvändiga dataskyddsstandarder. Om datan överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyften, eventuellt utan rättsliga åtgärder. Nedan hittar du en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. Se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt för mer information om skyddsåtgärder.

 • USA

Datamottagare

I följande listas mottagarna av insamlade data.

 • LiveChat, Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens sekretesspolicy

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

Lagrad information

 • Namn: __lc_cid, __lc_cst; Denna cookie är nödvändig för chatbox-funktionen.; Typ: cookie; Varaktighet: 3 år; Domän: livechatinc.com;
 • Namn: __lc2_cid, __lc2_cst; Denna cookie låter webbplatssupporten se tidigare problem och återansluta med den tidigare supportern.; Typ: cookie; Varaktighet: 3 år; Domän: livechatinc.com;
 • Namn: __oauth_redirect_detector; Tillåter att känna igen besökaren för att optimera chatboxens funktionalitet.; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag; Domän: livechatinc.com;
 • Namn: CASID; Tillåter att känna igen besökaren för att optimera chatboxens funktionalitet.; Typ: cookie; Varaktighet: Session; Domän: livechatinc.com;
 • Namn: __livechat; Detta används för att dölja användarens personliga anpassning av LiveChat.; Typ: cookie; Varaktighet: 3 år; Domän: livechatinc.com;

Outbrain

Beskrivning av tjänst

Detta är en reklamtjänst. Den här tjänsten ger rekommendationer om användarintressen.

Bearbetningsföretag

Outbrain Inc.

111 West 19th Street, New York, NY 10011, United States of America

Den dataskyddsansvarigeför bearbetningsföretaget

Nedan hittar du e-postadressen till den databehandlingsansvarige för behandlingsföretaget.

[email protected]

Syftet med datan

Denna lista repres